facebooklogo      Instagram logo     

Statuten Vereniging Algemeen Belang Teuge

 20050379/AB - 1 - 20050379/N

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging Algemeen Belang Teuge, gevestigd te Teuge, gemeente Voorst, zoals deze luiden na de wijziging van de statuten van de vereniging bij akte op 18 mei 2005 verleden voor Mr. Th.M.A. Noordman, notaris te Twello.

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "ALGEMEEN BELANG TEUGE".

Zij heeft haar zetel te Teuge in de gemeente Voorst.

DUUR

Artikel 2

De vereniging is opgericht op twaalf december negentienhonderd tien en aan-gegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid in Teuge en omstreken te bevorde-ren en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leef-klimaat in Teuge en Omstreken.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

1. het ontwikkelen en bevorderen van voorwaarden om te komen tot een optimaal woon- en leefklimaat van de bewoners in Teuge en Omstreken;

2. het stimuleren en ondersteunen van individuele- en groepsakties die ge-richt zijn op het welzijn van de bewoners, onder andere door kennis en ervaring aan te bieden en/of door het zoeken en verwijzen naar des-kundigen;

3. het peilen van noden en behoeften in het werkterrein en het meewerken aan en zonodig bevorderen van onderzoek.

4. het signaleren van problemen, het bevorderen van oplossingen;

5. het stimuleren van de tot standkoming van activiteiten en voorzienin-gen, waardoor aan de onder c. genoemde noden en behoeften tegemoet kan worden gekomen;

6. het bevorderen van goede contacten tussen groepen, organisaties, in-stellingen en de bewoners in Teuge en omgeving.

7. het bevorderen van participatie van de bewoners in het beraad over za-ken die het dorp Teuge betreffen.

8. het scheppen en onderhouden van functionele contacten met het ge-meentebestuur en met stedelijke instanties van overheid en particulier initiatief, vooral met het doel de bewoners deel te laten hebben aan het aldaar te voeren beleid.

9. het benutten van alle andere wettelijk toegestane middelen, die tot het bereiken van het gestelde doel kunnen bijdragen.

LEDEN

Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de zestienjarige leeftijd heb-ben bereikt en in het werkgebied woonachtig zijn.

2. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3. Rechtspersonen kunnen geen lid van de vereniging zijn.

4. Het werkgebied is gedefinieerd zoals opgenomen in de uitgave van de ge-meente "Voorst in cijfers 2004".

BEGUNSTIGERS

Artikel. 5

1. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging finan-cieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen mi-nimum bijdrage.

2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

Artikel 6

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden: - wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; - wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na- komt; alsook - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inacht-neming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid-maatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaat-schap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

Artikel 8

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschul-digd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 9

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijk-se bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bij-drage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke onthef-fing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS

Artikel 10

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van zeven en een maximum van elf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voor-drachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door minimaal tien leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenmin-ste één/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering over-eenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

7. Slechts leden die de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt hebben, zijn tot bestuurslid benoembaar.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING

Artikel 12

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of ge-schorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een be-sluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

1. De algemene vergadering wijst uit de bestuursleden een voorzitter aan. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, en een penningmees-ter. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris no-tulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastge-steld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot standkoming en de inhoud van een be-sluit door het bestuur niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de ver-gaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Hiertoe behoort in ieder geval het afleggen van verantwoording inzake de verrichte werkzaamheden op de jaarverga-dering van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het be-stuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderde-len van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, be-voegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelin-gen en het verrichten van investeringen, tenzij het totaal van de daar-mee verband houdende uitgaven in enig kalenderjaar een bedrag of waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) niet te boven gaan.

II a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot ver-krijgen en geven van onroerende zaken;

    b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

    c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

    d. het aangaan van dadingen;

    e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van ar-bitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

    f. het sluiten en wijzigen van het arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de ver-eniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk;

b. hetzij door het bestuur.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING – WERKPLAN – BEGROTING

Artikel 15

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig de-cember.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rech-ten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze ter-mijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be-stuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevin-dingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste in-lichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te ver-tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergade-ring worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

8. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór de jaarvergadering een werkplan op te stellen, waarin zijn opgenomen de voor het komende jaar te on-dernemen activiteiten.

9. Eveneens jaarlijks vóór de jaarvergadering stelt het bestuur een begro-ting van verwachte uitgaven op.

10. Werkplan en begroting worden aan de algemene vergadering ter goed-keuring voorgelegd.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering –de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie. b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; c. voorziening in eventuele vacatures; d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het be-stuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergade-ring op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gege-ven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door op-roeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de al-gemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het be-stuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. Begunstigers hebben geen stemrecht.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ver-eniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der an-dere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen ge-maakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en on-dertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-ver-baal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover ge-stemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-spronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle beslui-ten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerder-heid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, be-slist het lot wie van beiden is gekozen.

6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.  Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ver-gadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden vol-gens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, on-verminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toege-zonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.  Het bepaalde in de leden 1., 2. en 3. is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een no-tariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 22

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1., 2. en 3. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald welke bestemming aan het batig saldo zal worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 24

In alle gevallen, waarin door de wet, de statuten of een reglement niet is voor-zien, beslist de algemene vergadering.

 

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden

 Welkom in Teuge

Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren.

Voorkant Welkom in Teuge

 Klik op de afbeeding om het boekje te downloaden

Ga naar boven