facebooklogo

Op 29 september jl. heeft in het gemeentehuis een hoorzitting plaatsgevonden over de bezwaren tegen het in gebruik nemen van de baanverlichting door Luchthaven Teuge. Over het toestaan van het gebruik van de baanverlichting heeft de gemeente Voorst in een eerder stadium een positief besluit genomen.

Het ABT  is op de hoorzitting vertegenwoordigd door de bestuursleden Marjo Prigge- van der Linden en Jan van den Noort. Op de hoorzitting waren tevens vertegenwoordigd de gemeente Voorst, de Luchthaven Teuge, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ =vergunningverlening). Daarnaast waren naast ABT de bezwaarmakers Platform Vlieghinder Teuge, de familie Ter Riele en de Gelderse Milieufederatie aanwezig.

ABT heeft het bezwaar ingediend op basis van de opbrengst van de ledenraadpleging, die in het begin van 2014 is gehouden. Dit bezwaar omvat een 8-tal punten. Op de hoorzitting heeft het bestuur een tweetal punten extra toegelicht. Het gaat dan met name om de vrees voor toename van de geluidshinder in de nu nog stille avonduren (verplaatsing van geluid). Teven is de vrees toegelicht op toename van de hinder van uitlaatgassen en de effecten op de gezondheid  door het gebruik van straalvliegtuigen. De bezwaren van ABT zijn in beginsel terug te voeren tot de leefbaarheid in het dorp.

De overige bezwaarmakers hebben hun bezwaar kunnen toelichten, deze zijn voornamelijk gebaseerd op:

Verruiming van de openingstijden, waartegen nog een bezwaar loopt bij de rechtbank

Onvoldoende onderzoek naar de effecten van lichthinder op flora en fauna

Verruiming van verlichting, terwijl de provincie als speerpunt “duisternis” heeft

Toename van hinder door uitbreiding

Onvolkomenheden in de procedure

Onvolkomenheden in de vergunning (inhoudelijk)

Het ontbreken van een Milieu Effect Rapportage (MER)

Daarnaast wordt de luchthaven salamitactiek verweten

De gemeente Voorst is vergunningverlener (voorheen was dit de provincie) en heeft het verlenen van de vergunning laten begeleiden door de OVIJ. De OVIJ licht tijdens de hoorzitting toe dat zij op basis van het landzijdig gebruik de vergunning verleent en dat deze vergunning niet gaat over het luchtzijdig gebruik en de daarmee samenhangende hinder. Dit wordt geregeld in het luchthavenbesluit, dat de provincie naar verwachting eind 2015 vaststelt. Namens de Luchthaven licht de directrice Meiltje de Groot toe, dat er en nieuw overleg wordt geïnitieerd waarin de toekomstige ontwikkelingen voor Luchthaven Teuge  worden besproken. Vanuit dit overleg wordt er een advies opgesteld richting de provincie. Zij geeft aan dat de belangenverenigingen voor dit overleg worden uitgenodigd.

Dhr. Lagerweij (wethouder en voorzitter van de hoorzitting) geeft aan dat de gemeente over 4 tot 5 weken haar standpunt zal mededelen aan de insprekers. 

WhatsHappening

WhatsApp

In Teuge is een actieve WhatsHappeninggroep om de buurt veilig te houden.

Klik hier om u aan te melden.

 

Word lid

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Wij ontvangen uw aanmelding graag via het aanmeldingsformulier ons mailadres of per post naar het secretariaat.
  

Reknr.: NL02 RABO 0111 0745 25
ANBI-instelling
E-mail: secretaris@teuge.eu

Stefanie Verwaaijen

Zwanenpad 2c

7395 MK Teuge

Welkom in Teuge Pagina 01

Ga naar boven